Сертификати

Технология Breton

Технология Breton

Произведен по оригиналната технология Breton, и без летливи съединения. 

SCS Global Services - Indoor Advantage Gold 

SCS Global Services - Indoor Advantage Gold 

Продуктовото съответствие се определя чрез използването на отчетените емисионни фактори, изчислени по време на лабораторни изследвания, и прилагане на стандартни параметри за моделиране на офис, училищна или жилищна среда. 

Health Product Declaration (HPD)

Health Product Declaration (HPD)

HPD осигурява пълно описание на потенциално обезпокоителните химикали в продуктите, като показва съпоставка на съставките на продукта с многообразие от списъци за опасни материали, публикувани от дръжавни институции и научни асоциации.

TÜV SÜD - Сертификат EN I-SO 9001

TÜV SÜD - Сертификат EN I-SO 9001

За повече информация посетете TUV SUD.

Декларация за съответствие

Декларация за съответствие

Сертификат NSF

Сертификат NSF

Материал, подходящ за контакт с храни. 

SCS Global Services - Recycled Content

SCS Global Services - Recycled Content

Сертификатът за рециклиране е валиден единствено за подбрани продукти на TechniStone®, които са сертифицирани и разделени в 4 категории според съставките на рециклираното съдържание в продуктите.

VOC

VOC

Сертификат издаван от TCNA за нулево съдържание на летливи органични съставки.

Маркировка CE

Маркировка CE

Декларацията за експлоатационни показатели е ключова част от Регламента за строителни продукти. Тя предоставя информация за експлоатационните качества на даден продукт. Всеки строителен продукт, обхванат от Европейския хармонизиран стандарт, или всеки такъв, за който е издадена европейска техническа оценка, се нуждае от тази Декларация и трябва да бъде маркиран с CE.